Prohlášení odpovědnosti za nezletilého

01.01.2023

Prohlášení o odpovědnosti za nezletilého

Volné jízdy Carsjet.cz

Jezdec / Nezletilá osoba

Jméno a příjmení __________________________________

Datum narození __________________________________

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení __________________________________

Datum narození __________________________________

Telefonní číslo __________________________________

E-mail __________________________________

Prohlašují, že:

1. Jezdec a jeho případný doprovod se účastní volných jízd na vlastní nebezpečí a odpovědnost a je si plně vědom skutečnosti, že pořadatel akce nenese žádnou odpovědnost za újmu na jeho zdraví způsobenou během této akce

2. Jezdec je v dobré fyzické kondici, není si vědom žádných fyzických či psychických omezení a nemocí ovlivňujících jeho schopnost řídit a zároveň není pod vlivem alkoholu, drog, či omamných látek či léků, které vylučují bezpečnou jízdu.

3. Jezdec se před první jízdou seznámil se všemi bezpečnostními pokyny jízdy po okruhu i s provozním řádem.

4. Zákonný zástupce se zavazuje podepsat a dodržovat přiložené prohlášení účastníka akce carsjet.cz a nese za nezletilého plnou odpovědnost.

5. Jezdec si při jízdě počíná tak, aby neohrozil ostatní jezdce, ani případné další osoby pohybující se kolem dráhy.

6. Jezdec bere na vědomí, že případná nezvládnutá jízda či nehoda může vést i k vážnému zranění, případně i ke smrti jezdce, nebo okolo se pohybujících osob.

7. Jezdec, případně jeho zástupce nebo doprovod jsou odpovědni za veškeré škody, které způsobili pořadateli, ostatním uživatelům areálu, případně třetím osobám. V případě následku nezvládnuté jízdy, se zavazují, že takto způsobené škody poškozeným osobám uhradí v plné výši.

8. Jezdec souhlasí s možností vyloučení z dalších jízd bez jakékoliv náhrady, v případě porušení výše uvedených pravidel nebo pokynů personálu.

9. Jezdec a jeho doprovod souhlasí s pořizováním fotografií a videí jejich osob při pohybu v areálu a rovněž souhlasí s umístěním takových fotografií a videí na webových stránkách či sociálních sítích. Jezdec a jeho doprovod se výslovně vzdávají jakéhokoliv nároku na finanční odměnu za takto pořízené a využívané fotografie a videa.

10. Jezdec a jeho zákonný zástupce níže podepsaní svým podpisem stvrzují pravdivost uvedených údajů a souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Dne: ___________           Podpis jezdce: __________           Podpis zákonného zástupce: ___________