Prohlášení účastníka

01.01.2022

Prohlášení účastníka volných jízd CarsJet.cz

Volné jízdy v rámci projektu CarsJet.cz jsou pořádány pro motorsportové nadšence, cílem je zajistit bezpečné ježdění na automobilových okruzích. Pořadatelem volných jízd v rámci projektu CarsJet.cz je Michael Holinger, dat. nar. 4.8.2000, IČO 140 51 419, bytem Seniorů 1209 Liberec 30 (dále jen "Pořadatel").

Účastník volných jízd na autodromu Sosnová (dále jen "Autodrom") se zavazuje dodržovat níže uvedené povinnosti:

 1. Účastníci jsou srozuměni s tím, že na uzavřeném okruhu Autodromu se může v rámci volných jízd najednou nacházet až 40 účastníků, a proto se zavazují beze zbytku dodržovat veškeré povinnosti, k nimž se zavázali v tomto prohlášení, a veškeré pokyny Pořadatele, organizačních a technických pracovníků Autodromu a osob pověřených Pořadatelem nebo společností AUTODROM PROMOTION s.r.o. IČ: 254 46 941.
 2. Účastníci jsou povinni seznámit se s Provozním řádem Autodromu a dodržovat veškerá jeho ustanovení.
 3. Účastníci berou na vědomí, že se volných jízd na uzavřeném okruhu Autodromu účastní na vlastní nebezpečí, a že v případě přítomnosti spolujezdce ve vozidle účastníka, nese účastník plnou odpovědnost za život a zdraví spolujezdce a jeho jednání v souladu s tímto prohlášením.
 4. Účastníci jsou povinni počínat si při pohybu v prostorách Autodromu obezřetně, a to takovým způsobem, aby předešli vzniku újmy na životě a zdraví osob nacházejících se v areálu Autodromu, a dále aby předešli vzniku jakýchkoliv škod, zejména škody na zařízení Autodromu (povrch, svodidla, budovy a vybavení Autodromu apod.) a škod na vozidlech ostatních účastníků. Způsobí-li účastníci nemajetkovou újmu na životě či zdraví nebo majetkovou újmu, zavazují se tuto poškozené osobě zcela nahradit.
 5. Účastníci berou na vědomí, že škoda vzniklá při jízdě na uzavřeném okruhu Autodromu není kryta havarijní pojištěním ani pojištěním odpovědnosti za provoz motorového vozidla (povinným ručením).
 6. Účastníci berou na vědomí, že v případě škody vzniklé při jízdě na uzavřeném okruhu Autodromu bude tato řešena v režimu odpovědnosti za škodu dle zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku.
 7. Poruší-li účastník kteroukoliv z povinností uvedených v tomto prohlášení, nebo z povinností uvedených v provozním řádu Autodromu, vyhrazuje si Pořadatel právo vykázat účastníka z areálu Autodromu, a to bez jakékoliv náhrady.
 8. Účastníci se zavazují neúčastnit se volné jízdy na uzavřeném okruhu Autodromu pod vlivem alkoholu ani omamných a psychoaktivních látek. Účastník se zavazuje podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo omamných nebo psychoaktivních látek.
 9. Účastník je povinen podrobit se kontrole technického stavu jeho vozidla Pořadatelem nebo jím pověřenou osobou, a to zejména kontrole úniku provozních kapalin, stavu pneumatik a brzd a dále měření hlučnosti vozidla. Pakliže nebude vozidlo po technické stránce způsobilé bezpečné jízdy, nebo nebude splňovat kritéria stanovená Pořadatelem nebo provozním řádem Autodromu, vyhrazuje si Pořadatel právo vyloučit účastníka bez náhrady jízdného.
 10. Účastníci berou na vědomí, že na Autodromu je zakázáno driftovat (mimo případy, kdy je driftování výslovně povoleno Pořadatelem v k tomu vyhrazených volných jízdách).
 11. Účastník je povinen přizpůsobit jízdu a rychlost na uzavřeném okruhu Autodromu svým schopnostem, klimatickým podmínkám, stavu vozidla a vozovky.
 12. Účastníci souhlasí se zveřejněním fotografií a videozáznamů z akce. Záznamy se mohou objevit na sociálních sítích nebo webových stránkách pořadatele a fotografů.
 13. Účastníci berou na vědomí, že jelikož se nejedná o závody není na akci zajištěn sanitní ani požární vůz. Akce se účastní pouze kvalifikovaný zdravotník.

Účastník: _____________________________________________________________________

Datum narození: _______________________________________________________________

Adresa: ______________________________________________________________________

Telefon:________________________________ RZ Vozidla: _______________________________

Podpis: ___________________________________

Účastník již uskutečněním platby a svým podpisem souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat provozní řád okruhu a povinnosti účastníka zde uvedené.