Všeobecné obchodní podmínky

31.12.2021

Smluvními stranami jsou zákazníci a nebo účastníci akcí, jejichž identifikační údaje jsou uvedeny v objednávkovém a nebo přihlašovacím formuláři pro danou službu a Michael Holinger, nar. 4.8.2000, IČO 14 05 14 19, bytem Seniorů 1209, 463 11, Liberec 30, dále jen "Pořadatel".

Obě smluvní strany mají svá práva a závazky dle těchto podmínek, které slouží pro nákup zboží a akce pořádané Pořadatelem.

I. Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů pro účely Všeobecných obchodních podmínek:

a) Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici na webovém portálu carsjet.cz.

II. Všeobecná ustanovení

Ustanovení upravující poskytování služby či akce pořádané Pořadatelem, prodej zboží a práva a povinnosti smluvních stran:

a) Přihlášením se na akci získává účastník právo na služby v rozsahu daném popisem dané akce a těmito podmínkami. Pořadatel se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat a poskytovat. Účastník bere na vědomí, že akce pro veřejnost pořádané Pořadatelem jsou určené pro dospělé, minimální věková hranice pro přihlášení je 18 let. Podmínkou je platný řidičský průkaz.

b) Přihlášení na akci probíhá on-line vyplněním přihlašovacího formuláře na webovém portálu carsjet.cz. On-line přihlášení na webovém portálu carsjet.cz je platné po zadání přihlášky, jejím potvrzením a úhradou účastníkem. Úhrada probíhá platebním převodem na bankovní účet poskytnutý Pořadatelem, dle jeho pokynů v potvrzovacím emailu o přijetí přihlášky na akci. Nebo při přihlášení v kratší době než 72 hodin před začátkem akce, je účastník povinen uhradit akci platbou v hotovosti, přímo na místě během konání akce. Odesláním přihlášky se účastník zavazuje provést úhradu příspěvku na akci jedním z uvedených způsobů, a to do 72 hodin od odeslání přihlášky.

c) Účastník se zavazuje prokázat se při zahájení akce a na požádání i později v jejím průběhu provedenou platbou nebo potvrzovacím emailem a platným řidičským průkazem. Účastník se zavazuje v areálu okruhových středisek respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená Pořadatelem a případně správcem areálu. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z akce bez náhrady. Účastník se zavazuje seznámit se s Prohlášením účastníka, které je specifické pro každý okruh a je k dispozici na webovém portálu carsjet.cz, následně pak bude poskytnuto při prezenci na dané akci. Účastník úhradou příspěvku souhlasí s těmito obchodními podmínkami, Prohlášením účastníka a je povinen prohlášení před začátkem akce podepsat.

d) Jakékoliv zboží/službu si kupující vybere v dané variantě a za stanovenou cenu webovém portálu carsjet.cz. Kupující odešle objednávku/přihlášení prodávajícímu vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko objednat/přihlásit se. Údaje uvedené ve formuláři jsou prodávajícím považovány za úplné a správné. Odeslání objednávky/přihlášky je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku. Pokud kupující zadal chybný e-mail, v důsledku čehož mu potvrzení o přijetí objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

e) Obchodní podmínky se vztahují na všechny akce pořádané Pořadatelem a prodej zboží na webovém portálu carsjet.cz. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

f) Účastníci souhlasí se zveřejněním fotografií a videozáznamů z akce. Záznamy se mohou objevit na sociálních sítích nebo webových stránkách pořadatele a fotografů. Dále účastníci berou na vědomí, že jelikož se nejedná o závody není na akci zajištěn sanitní vůz. Akce se účastní pouze kvalifikovaný zdravotník. 

III. Platební podmínky a cena

Ustanovení upravující informace o koncové ceně pro účastníka a platební podmínky:

a) Služba je splatná platebním převodem na bankovní účet poskytnutý Pořadatelem dle jeho pokynů v potvrzovacím emailu o přijetí přihlášky na akci. Nebo v případě přihlášení v kratší době než 72 hodin před začátkem akce, je účastník povinen uhradit akci platbou v hotovosti, přímo na místě během konání akce a předtím prostudovat veškeré informace poskytnuté Pořadatelem. Další způsoby platby Pořadatel neakceptuje. Služba musí být uhrazena do 72 hodin od odesláním přihlášky pomocí webového formuláře. V opačném případě je rezervace neplatná.

b) Cena za každou službu či zboží je uvedena na webovém portálu carsjet.cz. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena zboží zahrnuje veškeré předprodejní a manipulační poplatky. Cena služby či zboží je splatná platebním převodem na bankovní účet poskytnutý Pořadatelem dle jeho pokynů v potvrzovacím emailu o přijetí přihlášky na akci či objednání zboží. Nebo v případě přihlášení v kratší době než 72 hodin před začátkem akce, je účastník povinen uhradit akci platbou v hotovosti, přímo na místě během konání akce a předtím prostudovat veškeré informace poskytnuté Pořadatelem. Další způsoby platby Pořadatel neakceptuje. Pořadatel není plátcem DPH.

IV. Platební a doručovací podmínky

Ustanovení upravující doručování zakoupeného zboží či služby a daňového dokladu za uhrazené akce pořádané Pořadatelem:

a) Po odeslání přihlašovacího formuláře či objednávky obdrží zákazník nejpozději do 24 hodin email s pokyny k platbě a detailními informacemi k dané akci.

b) Po úspěšném zaplacení platby platebním převodem na bankovní účet Pořadatele obdrží účastník potvrzení o přijetí platby do emailu. Toto potvrzení slouží jako oprávnění účasti na akci a může být kontrolováno Pořadatelem při prezenci v průběhu konání akce. Při prezenci bude pro účastníka připraven vystavený zjednodušený daňový doklad.

c) Neobdrží-li účastník potvrzení na svou emailovou adresu nejpozději do 24 hodin po provedení platby, je povinen bezodkladně kontaktovat Pořadatele na adrese carsjet@post.cz případně telefonicky na čísle 777 635 220.

d) Po úspěšném objednání zboží pomocí objednávkového formuláře, obdrží účastník potvrzení o přijaté objednávce do emailu s pokyny k platbě.

e) Po úspěšném uhrazení objednávky, obdrží účastník potvrzení o přijetí platby a odeslání zboží do emailu. Účastníkovi bude vystaven zjednodušený daňový doklad, který pro něho bude připraven při prezenci na místě akce. Případně o něj může účastník zažádat okamžitě odpovědí na potvrzovací email. V případě, že částka za službu/zboží překročí hranici 10 000 Kč vyžádá si pořadatel od účastníka kompletní fakturační údaje a vytvoří fakturu. Pokud tuto hranici daná/é služba/zboží nepřekročí, pořadatel vystaví zjednodušený daňový doklad. Účastník může pořadatele i tak požádat o vystavení faktury ještě před provedením platby za službu/zboží. Musí však pořadateli dodat kompletní fakturační údaje. Pořadatel není plátcem DPH. 

f) Zboží je zasíláno přepravcem, který zvolí Pořadatel, případně u určitého typu zboží si zákazník může vybrat z nabídky. Cena přepravy je vždy uvedena u konkrétního zboží.

V. Dárkové vouchery a zvýhodněné balíčky 

Postup zakoupení a využití dárkového voucheru:

a) Pro objednání voucheru je třeba vyplnit objednávkový formulář u daného produktu (Dárkový voucher moto/auta)

b) Kupující zvolí variantu požadovaného voucheru.

c) Při vyplňování formuláře musí kupující dbát na správně zadaný email. (kupující/obdarovaný)
Pořadatel neručí za případné komplikace a "prozrazení" dárku.

d) Po odeslání formuláře kupující obdrží email s pokyny k uhrazení voucheru.
V okamžiku přijetí platby prodávající zašle na danou emailovou adresu, spolu s potvrzením platby, voucher v elektronické podobě. Soubor voucheru je ve formátu .pdf.

e) Na místě akce kupující dále obdrží již vystavený zjednodušený daňový doklad.
V případě požadavku na zhotovení hmotného voucheru je kupující povinen prodávajícího kontaktovat emailem nebo telefonicky. Případné náklady na zaslání hmotného voucheru hradí kupující.

f) Každý zakoupený dárkový voucher má na svrchní straně uvedenou platnost. Z pravidla se jedná o celou sezónu (Sezóna 2022) nebo kupujícím přímo určený termín akce (29.3.2022), případně přímo určený datum (31.12.2023).
Konkrétní platnost lze před objednáním telefonicky domluvit s prodávajím.
Při nevyužití voucher propadá v plné výši a platnost nelze dále prodlužovat.
Je však možné kontaktovat prodávajícího a domluvit se individuálně na dalším postupu.


Postup využití voucheru:
Na webovém portálu carsjet.cz si kupující v sekci "Vypsané termíny" vybere termín na který chce dorazit. Prostuduje si informace k dané akci. Vyplní standardní přihlašovací formulář a do poznámky napište kód z voucheru. V emailu očekává přesné informace k termínu a potvrzení účasti od pořadatele.
Není možné dorazit bez přihlášení až v den akce!!!
V případě volby akce s nižší cenovou hodnotou, než je hodnota voucheru, lze zbývající částku uplatnit na jakoukoliv další akci. V případě volby akce s vyšší cenovou hodnotou, než je hodnota voucheru lze zbývající částku doplatit standartním způsobem.
V případě ztráty nebo odcizení voucheru, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody tím způsobené. Kód voucheru lze uplatnit pouze jednou, pokud se kupující na akci nemůže dostavit, postupuje dle klasických storno podmínek.

Postup zakoupení a využití zvýhodněného Balíčku 2023:

g) Pro objednání zvýhodněného balíčku je třeba vyplnit objednávkový formulář u daného produktu (Balíček 2023 auta/moto)

h) Kupující obdrží email s pokyny k platbě. Prodávající po obdržení platby zašle potvrzení o platbě do emailu a na místě 1. akce předá již vystavený zjednodušený daňový doklad.

i) Každý zvýhodněný Balíček lze zakoupit také ve formě dárkového voucheru. V takovém případě kupující kontaktuje prodávající telefonicky a domluví se na podrobnostech.

j) Platnost balíčku 2023 je pevně stanovena na akce pořádané pořadatelem v sezóně 2023. Prodávající se zaručuje uspořádat minimálně 5 akcí pro "motorkáře" v období od dubna do října 2023, tak aby měl kupující možnost Balíček moto 2023 plně využít.
Předpokládaných je 10 akcí pro motorkáře v roce 2023, to však není prodávajícím zaručeno.
Dále se prodávající zaručuje uspořádat minimálně 5 akcí pro "autaře" od ledna do prosince 2023, tak aby měl kupující možnost Balíček auta 2023 plně využít.
Předpokládaných je 12 akcí pro auta v roce 2023, to však není prodávajícím zaručeno.
Při zakoupení zvýhodněného balíčku v průběhu roku 2023 prodávající nezaručuje zmíněné počty akcí od datum nákupu, ale v již započaté sezóně se počítají i akce uběhlé.

k) Při nevyužití celého balíčku 2023, nevyužité akce propadají v plné výši a platnost nelze dále prodlužovat.
Je však možné kontaktovat prodávajícího a domluvit se individuálně na dalším postupu.

l) Balíček 2023 je přenosný. Znamená to tedy, že na akce nemusí pokaždé dorazit kupující, ale může se s někým domluvit na postoupení práva účasti. Avšak při objednání musí změnu uvést do poznámky. Případně lze využít balíček pro více účastníků na 1 akci.

m) Je přísně zakázáno s balíčkem obchodovat a jednotlivé jízdné dále přeprodávat.
Při odhalení těchto praktik si pořadatel stanovuje pravo zrušit kupujícímu zbylé předplatné v plné výši bez náhrad.


Postup využití Balíčku 2023:
Na webovém portálu carsjet.cz si kupující v sekci "Vypsané termíny" vybere termín na který chce dorazit. Prostuduje si informace k dané akci. Vyplní standardní přihlašovací formulář a do poznámky napíše Balíček 2023 + jméno Kupujícího. V emailu očekává přesné informace k termínu a potvrzení účasti od pořadatele.

Není možné dorazit bez přihlášení až v den akce!!! Balíček se vztahuje na akce pořádané v 3h intervalu.
V případě volby 4h nebo celodenní akce, lze zbývající částku nad 2000,- doplatit standartním způsobem.
Pokud se kupující na akci nemůže dostavit, postupuje dle storno podmínek.  

VI. Reklamace a Storno podmínky

Ustanovení upravující reklamace, vrácení zboží a storna ze strany účastníka a náhrady v případě zrušení akce:

a) Účastník je povinen zkontrolovat neprodleně po obdržení emailu správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu potvrzujícího emailu je účastník povinen oznámit Pořadateli bezprostředně po jejich obdržení emailem na adresu carsjet@post.cz případně telefonicky na tel čísle 777 635 220. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.​

b) Nebude-li Pořadatel moci kvůli sebou zaviněným důvodům příslušnou akci realizovat, obdrží účastník zpět částku za službu v plné výši. V rámci akční nabídky Pořadatel dále účastníkovi nabídne výhodnější podmínky pro výběr jiné akce.

c) Účastník může přihlášku stornovat do 14 dnů před začátkem dané akce. Storno přihlášky je nutno ohlásit emailem na adresu carsjet@post.cz případně telefonicky na tel čísle 777 635 220.

d) Při stornování do 14 dnů před začátkem dané akce má účastník nárok na vrácení příspěvku v plné výši bankovním převodem na poskytnuté č.ú. nejpozději do 5 pracovních dnů od emailového potvrzení přijetí a uznání storna přihlášky.

e) Při stornování přihlášky 13-7 dnů před začátkem dané akce není možné navrátit příspěvek v plné výši. V tomto případě dojde k navrácení 50% z ceny dané akce, zbylých 50% musí být využito na pokrytí nákladů rezervace daných okruhových areálů. V případě, že Pořadatel nalezne za účastníka náhradu, může se s účastníkem domluvit na výhodnější h storno podmínkách pro účastníka.

f) Při stornování přihlášky méně než 7 dnů před začátkem dané akce, propadá 100% ceny bez náhrad. V případě, že Pořadatel nalezne za účastníka náhradu, může se s účastníkem domluvit na výhodnějších storno podmínkách pro účastníka. 

g) Pokud se účastník nemůže zúčastnit, nalezne za sebe náhradu a nahlásí změnu emailem na adresu carsjet@post.cz případně telefonicky na tel čísle 777 635 220, může se s náhradníkem domluvit na postoupení práva účasti na akci. V takovém případě Pořadatel zaplacený příspěvek nevrací.

h) Zákazník je oprávněn jakékoliv nenošené a nepoškozené zboží bez jakýchkoliv viditelných známek zhoršené kvality navrátit do 30 kalendářních dnů od zakoupení zpět. Zákazník si může vybrat, zda-li si přeje vrátit celou částku zpět a nebo vyměnit za jiné zboží.

VII. Závěrečná ustanovení

Obecně platná závěrečná ustanovení:

a) Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na účastníky, kteří do smluvních vztahů s Pořadatelem vstupují jako podnikatelé.

b) Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže účastník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu, ale pouze dle podmínek Storna popsaných v článku V. těchto Podmínek.

c) Potvrzovací email o přijetí platby může spolu se zjednodušeným daňovým dokladem poskytnutým Pořadatelem na místě během prezence před konáním akce sloužit jako daňový doklad dle platných právních předpisů. Vyžaduje-li účastník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení zasláním požadavku spolu s kompletními fakturačními údaji na emailovou adresu carsjet@post.cz případně telefonicky na čísle 777 635 220 ještě před provedením platby.

d) Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2022 a Pořadatel si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.